Boşanma Davaları

BOŞANMA DAVALARI
Boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır.
Anlaşmalı Boşanma Davaları

İki taraf boşanmaya karar vermiş ve nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı konularında tam bir anlaşmaya varmış ise taraflar anlaşmalı olarak boşanabileceklerdir. Bu dava, iki taraftan birinin boşanma avukatı na başvurarak noterden vekalet vermek suretiyle açılması halinde yaklaşık 2-3 hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Çekişmeli Boşanma Davaları

Taraflar nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı konularında tam bir anlaşmaya varamazlar ise açılan dava çekişmeli boşanma davası olarak açılması gerekecektir. Davanın çekişmeli olarak açılması halinde İstanbul şartlarında dava ortalama 300 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Çekişmeli boşanma davasında nafaka, tazminat ve velayet hususları hakim tarafından belirlenecektir.
BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR ?

Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Genel boşanma sebeplerine örnek olarak; şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeme, sadakatsizlik, hakaret, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet gibi çok sayıda sebep boşanma sebebi olabilmektedir.
Özel boşanma sebepleri ise kanunda sayılı olarak belirtilmiştir. Özel boşanma sebepleri zina nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma sebebi, terk nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası şeklindedir.
BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ
Çekişmeli bir boşanma davası açan davacı taraf, dava dilekçesinde genel veya özelboşanma sebeplerindenen az birini sebep olarak göstermesi gerekecektir. Ayrıca çekişmeli boşanma davasının kabul edilmesi için öne sürülen boşanma sebebinin ispatlanması gerekmektedir. Davanın ispatlanamaması durumunda dava mahkeme tarafında reddedilir ve sonuç olarak aynı sebeplerle 3 yıl boyunca dava açmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle özelikle çekişmeli boşanma davalarındaboşanma avukatındanhukuki destek almak büyük önem arz etmektedir.Çekişmeli boşanmadavaları son derece teknik davalardır. Dava dilekçesinin ve delil listesinin iyi bir boşanma avukatı tarafından yazılması ileride yaşanılacak telafisi mümkün olmayan hak kayıplarını önler. Ayrıcaboşanma davasıdilekçesi yazılırken uyulması gereken kaideler bulunmaktadır. Boşanma davasının dayandırıldığı delillerin yazılması, taleplerin açık ve net olması gerekmektedir. Ayrıcaboşanmadava dilekçesinin verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Boşanma dava dilekçesinin verilmesinin ardından dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir, karşı tarafın yani davalının bu dilekçeye cevap vermesi için iki hafta süre verilir. Davalı bu iki hafta içerisinde davaya cevap verdiği taktirde bu dilekçeye karşı cevaba cevap dilekçesi yazılması gerekmektedir. Bu dilekçelerin kesin süreler içerisinde yazılması gerekmektedir bu nedenle bu işlemlerinboşanma avukatıtarafından yapılmasını veya hukuki yardım alınmasını tavsiye ederiz.

BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU ?
Türk hukuk sisteminde hiçbir dava da avukat tutmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma dahil, teknik ve ayrıntılı davalardır. Sanıldığı gibi bir dilekçe doldurulup sonuçlandırılması son derece sakıncalı sonuçlar doğurur. Şöyle ki; günümüzde vatandaşlar kulaktan dolma bilgilerle veya internette ki eksik bilgiler ile bir boşanma avukatına danışmadan bu davaları kendileri yürtümek istemektedir. Fakat sanıldığının aksine boşanma davaları, anlaşmalı boşanma dahil terübe ve bilgi gerektiren davalardır. Bazı vatandaşlar avukatlık ücreti ödememek için kendileri bizzat başvurarak dava açma yoluna gitmekte fakat dava da uyulması gereken usul ve esas kurallarını bilmedikleri için davaları red olmakta veya geri dönüşü olmayan, telafisi imkansız zararlarla karşılaşmaktadırlar. Davayı kendisi açıp, dava sonunda davası red ile sonuçlananlar üç yıl boyunca bir daha aynı sebeplerle dava açamama gibi durumlarla karşı karşıya gelmektedirler. Ayrıca boşanma avukatına başvurmayarak davasını kendi açan vatandaşlar dosyanın bütün takibini kendisi yapmak ve tüm duruşmalara bizzat kendisi katılmak zorunda kalacaktır. Bir duruşmaya dahi gidememesi durumunda açtığı boşanma davası düşecektir. Boşanma avukatına vekalet verilmesi durumunda ise boşanma avukatı, kişiyi bizzat temsil edecek, dava ile ilgili tüm tebligatlar boşanma avukatının adresine gelecek, dava ile tüm süreleri ve işleyişi boşanma avukatı takip edecektir. Ayrıca boşanma avukatına vekalet verilmesi durumunda dava ile ilgli tüm duruşmalara boşanma avukatı girecektir. Maddi durumu avukat tutamayacak kadar kötü olan vatandaşlar baroya başvurarak adli yardım bürolarından yardım alabilirler. Bu yardımın alınabilmesi için gerekli şartlar bulunmaktadır. Tavsiyemiz hayatınızda belki de bir karşılacağınız ve sizin için maddi ve manevi büyük önem taşıyan boşanma davanız için öncelikli olarak iyi bir boşanma avukatına vekalet vermeniz, maddi durumunuz avukatlık ücretini karşılayacak durumda değil ise en azından boşanma avukatına danışarak dava sürecini takip etmeniz yararlı olacaktır.
BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT ALABİLMENİN ŞARTLARI
Boşanma davalarında maddi tazminat alabilmek için;
Öncelikle usulüne uygun açılmış bir boşanma davası bulunmalıdır.
Boşanma davası dilekçesinde maddi tazminatın talep edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesinde tazminat taleplerinin açıkça yazılması gerekmektedir. Ayrıca hakim talep edilen tazminat miktarından fazlasına karar vermeyecektir.
Maddi tazminat ancak açılan boşanma davasında boşanmaya karar verildiği takdirde alınabilir. Açılan boşanma davasının ispatlanamaması veya başka bir nedenle red olması veya işlemden kaldırılması durumunda maddi tazminata hükmedilmeyecektir.
Boşanma davalarında maddi tazminata karar verilebilmesi için, maddi tazminat talep eden tarafın, kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.
Boşanma davasında maddi tazminat talep eden taraf evlilik birliğinin sona ermesinde kusursuz olduğunu veya karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu olduğunu ispatlamak zorundadır. Hakim boşanma davasında, kusur değerlendirmesi yaparak maddi tazminat talep eden tarafın karşı tarafa kıyasla kusursuz olduğuna veya daha az kusurlu olduğuna kanaat getirmesi durumunda maddi tazminata hükmedebilecektir.
Maddi tazminat talep eden tarafın, evlilik birliğinin sona ermesiyle mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş veya zedelenecek olması gerekir.
Evliliğin sona ermesiyle, maddi olarak zarara uğrama şartı aranmaktadır. Hakim bu durumu değerlendirirken, tarafların yaşlarını, kaç yıldır evli olduklarını, maaş durumlarını, sosyal güvencelerinin olup olmadığını, iş bulma ve yeniden evlenme gibi durumların bulunup bulunmadığını değerlendirecektir.
Maddi tazminat zamanaşımı süresi içinde talep edilmelidir.
Maddi tazminat talep eden taraf, bu talebini dava dilekçesinde boşanma davası ile birlikte isteyebilir. İlk dava dilekçesinde talep edilmiş olsa da, cevaba cavap dilekçesinde talep edebilir. Ayrıca boşanma davasında talep edilmese dahi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilebilir. Fakat boşanma davasının kesinleşmesinden bir yıl geçtikten sonra maddi tazminat talep etme hakkı zaman aşımına uğrar.03.05.2019
Av. Salih ACAR
Paylaş
WhatsApp Destek