Adli Tatil

ADLİ TATİL DE BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Adli tatil her yıl 20 Temmuz' da başlar 31 Ağustos' ta sona erer. Yeni adli yıl Eylül ayının ilk haftası başlar.

Adli tatil, adliyenin tamamen kapanması ve davaların ve işlemlerin yürümeyeceği anlamına gelmez, adli tatilde sadece belli başlı davaların duruşmaları görülmez. Bu davalara ilişkin diğer işlemler yapılmaya devam eder.

Adli tatilde boşanma davası başvurusu yapılabilir. Özellikle anlaşmalı boşanma davaları adli tatil içinde dahi açılabilir ve adli tatil süreleri içinde duruşma yapılarak sonuçlandırılabilir.

Adli tatil içerisinde yine çakişmeli boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davalarına ilişkin tebligat, sosyo ekonomik inceleme, tensip zabtı düzenlenmesi, tedbir nafakasının belirlenmesi, geçici velayet gibi konular karara bağlanabilir. Sadece açılan davanın duruşması adli tatil bitiminden sonra yapılır.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür :

  1. a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
  2. b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
  3. c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

  1. d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
  2. e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
  3. f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
  4. g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

  1. h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

ADLİ TATİLDE SÜRELER

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Paylaş
WhatsApp Destek